» (مروی، 1364: 4-202) اگر مقبرة کنونی نادر در شهر مشهد که توسط احمدِ قوام والی قاجاریِ خراسان در سال 1296 ه.ق ساخته و در دورة پهلوی دوم تجدید بنا شده (سیدی، 1378: 236)، همان مکانِ اولیة مقبره باشد، میتوان چنین برداشت نمود که عمارات چهارباغ احتمالا در محدودة چهارراه نادری تا ایستگاه راه آهن کنونی مشهد واقع بوده است. قائدرحمتی و خاوریان گرمسیر (1394) در پژوهشی با عنوان «نقش تکنیک متاسوات در برنامهریزی راهبردی گردشگری شهر یزد»، روش سنتی سوات را نقد و کاربرد مدل متاسوات را در رهنمونساختن تصمیمگیرندگان در فرایندی یکپارچه از مرحلة اولیة طوفان مغزی به ایجاد فهرست رتبهبندیشدهای از اولویتها تبیین کردهاند.

به عنوان مثال در سوره نساء: «وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَکِن شُبِّهَ لَهُمْ» (نساء: 157) به معنی علم بیان شده به این معنی که «او را آنچنان نکشتند که به یقین مطمئن باشند که به قتل رسیده، بلکه بر اساس حدس و توهم حکم به کشته شدنش دادند» (راغب اصفهانی، 1997: ج 2، ص718). با توجه به مطالب فوق، در این زمان مشهد نیز به مانند اصفهان دارای میدان نقش جهان و دروازة عالی قاپو بوده است که این امر نشان دهندة الگوبرداری نادر در ساخت پایتختی با اجزایی مشابه پایتخت صفویان در اصفهان است.


برچسب ها : قیمت فرش مشهد 700 شانه ، قیمت فرش مشهد 700 شانه تراکم 2550 ، قیمت فرش مشهد ۷۰۰ شانه ، قیمت فرش نگین مشهد طرح سلطان ، قیمت فرش نگین مشهد ۷۰۰ شانه تراکم ۲۵۵۰ ، قیمت فرش نگین مشهد ۹ متری ، قیمت فرش ۴ متری ۷۰۰ شانه ، قیمت فرش ۷۰۰ شانه ، قیمت فرش700شانه تراکم2550 ، قیمت فرش۷۰۰شانه نگین مشهد ،